Xiaoshan Xu.

Associate Professor
Physics and Astronomy

310M Jorgensen Hall
Lincoln, NE 68588
(402) 472-6134
xiaoshan.xu@unl.edu
Education
 • Georgia Institute of Technology, Ph.D. - 2007
 • Nanjing University, M.S. - 2000
 • Nanjing University, B.S. - 1997

Research Interests
 • Complex oxide thin films
 • Organic and organic/inorganic interface
 • Metal/intermetallic compounds

Honors and Awards
 • 2018 - Early Career Award, Department of Energy
 • 2016 - Emerging Leader, selected by Journal of Physics: Condensed Matter
 • 2015 - Faculty Early Career Development Award, National Science Foundation
 • 2010 - Eugene P. Wigner Fellowship, Oak Ridge National Lab
Recent Publications
 • Surface-to-bulk core level shift in CoFe2O4 thin films
  Arjun Subedi, Detian Yang, Yu Yun, Xiaoshan Xu, and Peter A. Dowben
  J. Vac. Sci. Technol. A 40, 023201 (2022).
 • Core-shell metallic alloy nanopillars-indielectric hybrid metamaterials with magneto-plasmonic coupling
  Jijie Huang, Xin Li Phuah, Luke Mitchell McClintock, Prashant Padmanabhan, K.S.N. Vikrant, Han Wang, Di Zhang, Haohan Wang, Ping Lu, Xingyao Gao, Xing Sun, Xiaoshan Xu, R. Edwin García, Hou-Tong Chen, Xinghang Zhang, Haiyan Wang
  Materials Today 51, 39 (2021).
 • Magnetic Field Perturbations to a Soft X-ray-Activated Fe (II) Molecular Spin State Transition
  Guanhua Hao, Alpha T. N’Diaye, Thilini K. Ekanayaka, Ashley S. Dale, Xuanyuan Jiang, Esha Mishra, Corbyn Mellinger, Saeed Yazdani, John W. Freeland, Jian Zhang, Ruihua Cheng, Xiaoshan Xu and Peter A. Dowben
  Magnetochemistry 2021, 7(10), 135.
 • Tuning Negative Capacitance in PbZr0.2Ti0.8O3SrTiO3 Heterostructures via Layer Thickness Ratio
  Yifei Hao, Tianlin Li, Yu Yun, Xin Li, Xuegang Chen, Jingfeng Song, Zahra Ahmadi, Jeffrey E. Shield, Xiaoshan Xu, and Xia Hong
  Physical Review Applied 16, 034004 (2021).
 • Sensitive metallic behavior in epitaxial NiCo2O4 films regulated by the film thickness
  Chunfang Wu, Congmian Zhen, Xiaozhe Zhang, Xiaoshan Xu, Jingtong Xie, Li Ma, Dewei Zhao, Denglu Hou
  Journal of Physics and Chemistry of Solids 160 (2022) 110321.
 • Strong Interfacial Coupling of Tunable Ni−NiO Nanocomposite Thin Films Formed by Self-Decomposition
  Xuejing Wang, Zhimin Qi, Juncheng Liu, Haohan Wang, Xiaoshan Xu, Xinghang Zhang, and Haiyan Wang
  ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 39730−39737.
 • Colossal intrinsic exchange bias from interfacial reconstruction in epitaxial CoFe2O4/Al2O3 thin films
  Detian Yang , Yu Yun , Arjun Subedi, Nicholas E. Rogers, David M. Cornelison, Peter A. Dowben , and Xiaoshan Xu
  Physical Review B 103, 224405 (2021).
 • Nonvolatile Voltage Controlled Molecular Spin-State Switching for Memory Applications
  Thilini K. Ekanayaka, Guanhua Hao, Aaron Mosey, Ashley S. Dale, Xuanyuan Jiang, Andrew J. Yost, Keshab R. Sapkota, George T. Wang, Jian Zhang, Alpha T. N’Diaye, Andrew Marshall, Ruihua Cheng, Azad Naeemi, Xiaoshan Xu and Peter A. Dowben
  Magnetochemistry 2021, 7, 37.
 • Nitride-Oxide-Metal Heterostructure with Self-Assembled Core–Shell Nanopillar Arrays: Effect of Ordering on Magneto-Optical Properties
  Xuejing Wang, Jie Jian, Haohan Wang, Juncheng Liu, Yash Pachaury, Ping Lu, Bethany X. Rutherford, Xingyao Gao, Xiaoshan Xu, Anter El-Azab, Xinghang Zhang, and Haiyan Wang
  Small, 17, 2007222 (2021).
 • Nonmonotonic crossover in electronic phase separated manganite superlattices driven by the superlattice period
  Yinyan Zhu , Biying Ye. Qiang Li, Hao Liu, Tian Miao, Lijun Wu, Lei Li, Linfang Lin, Yi Zhu, Zhe Zhang, Qian Shi, Yulong Yang, Kai Du, Yu Bai, Yang Yu , Hangwen Guo, Wenbin Wang, Xiaoshan Xu , Xiaoshan Wu, Zhicheng Zhong, Shuai Dong, Yimei Zhu, Elbio Dagotto, Lifeng Yin, and Jian Shen.
  Physical Review B 102, 235107 (2020).
 • Au-Encapsulated Fe Nanorods in Oxide Matrix with Tunable Magneto-Optic Coupling Properties
  Bruce Zhang, Matias Kalaswad, Bethany X. Rutherford, Shikhar Misra, Zihao He, Haohan Wang, Zhimin Qi, Ashley E. Wissel, Xiaoshan Xu, and Haiyan Wang
  ACS Appl. Mater. Interfaces 12, 51827−51836 (2020).
 • Discovering rare-earth-free magnetic materials through the development of a database
  Masahiro Sakurai , Renhai Wang , Timothy Liao, Chao Zhang , Huaijun Sun, Yang Sun , Haidi Wang, Xin Zhao, Songyou Wang, Balamurugan Balasubramanian, Xiaoshan Xu, David J. Sellmyer, Vladimir Antropov, Jianhua Zhang, Cai-Zhuang Wang, Kai-Ming Ho, and James R. Chelikowsky
  Physical Review Materials 4, 114408 (2020).
 • Metal-Free Oxide-Nitride Heterostructure as a Tunable Hyperbolic Metamaterial Platform
  Xuejing Wang, Haohan Wang, Jie Jian, Bethany X. Rutherford, Xingyao Gao, Xiaoshan Xu, Xinghang Zhang, and Haiyan Wang
  Nano Lett., 20, 6614−6622 (2020).
 • Synergistic computational and experimental discovery of novel magnetic materials
  Balamurugan Balasubramanian, Masahiro Sakurai, Cai-Zhuang Wang, Xiaoshan Xu, Kai-Ming Ho, James R. Chelikowskybd and David J. Sellmyer
  Mol. Syst. Des. Eng., 5, 1098 (2020).
 • Spin Rectification and Electrically Controlled Spin Transport in Molecular-Ferroelectrics-Based Spin Valves
  Yuewei Yin, Xuanyuan Jiang, Mark A. Koten, Jeffrey E. Shield, Xuegang Chen, Yu Yun, Alpha T. N’Diaye, Xia Hong, and Xiaoshan Xu
  Physical Review Applied 13, 064011 (2020).
 • Tuning the interfacial spin-orbit coupling with ferroelectricity
  Mei Fang, Yanmei Wang, Hui Wang, Yusheng Hou, Eric Vetter, Yunfang Kou, Wenting Yang, Lifeng Yin, Zhu Xiao, Zhou Li, Lu Jiang, Ho Nyung Lee, Shufeng Zhang, Ruqian Wu, Xiaoshan Xu, Dali Sun and Jian Shen
  Nature Communications 11, 2627 (2020).
 • Abrupt Enhancement of Spin-Orbit Scattering Time in Ultrathin Semimetallic SrIrO3 Close to the Metal-Insulator Transition
  Le Zhang, Xuanyuan Jiang, Xiaoshan Xu, and Xia. Hong
  APL Materials 8, 051108 (2020).
 • Probing ferroelectricity by x-ray absorption spectroscopy in molecular crystals
  Fujie Tang ,Xuanyuan Jiang, Hsin-Yu Ko ,Jianhang Xu ,Mehmet Topsakal, Guanhua Hao , Alpha T. N’Diaye, Peter A. Dowben, Deyu Lu, Xiaoshan Xu , and Xifan Wu
  Physical Review Materials 4, 034401 (2020).
 • Perpendicular magnetic anisotropy in conducting NiCo2O4 films from spin-lattice coupling
  Corbyn Mellinger , Jace Waybright , Xiaozhe Zhang ,Caleb Schmidt ,and Xiaoshan Xu
  Physical Review B, 101, 014413 (2020).